Нотариус Росица Вулева
Нотариална кантора - събота в Пловдив

Нотариални актове

     Нотариус Росица Грозева Вулева извършва изготвяне и заверка на следните видове нотариални актове:

  • за продажба на недвижим имот;
  • за замяна на недвижими имот;
  • за дарение;
  • за прехвърляне на вещни права върху чуждо недвижимо имущество;
  • за учредяване на право на ползване;
  • за прехвърляне на недвижими имоти, представляващи СИО;
  • удостоверяващи право на собественост върху недвижими имоти, придобити по правоприемство;
  • във връзка с жилищно строителство;
  • по обстоятелствена проверка.