Нотариус Росица Вулева
Нотариална кантора - събота в Пловдив

Изповядване на сделки

     Нотариус Росица Грозева Вулева извършва изповядване на нотариални сделки. 

     Едно от основните условия за изповядването на сделката е страните да се явят пред нотариуса лично, за подписване на нотариалния акт или съответния договор (за делба, дарение и т.н.). Първата страна е необходимо да предостави в оригинал нотариуса документите за имота или имуществото, от които произтича правото на собственост.  След това Нотариус Росица Грозева Вулева извършва:

  • проверка на самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица;
  • проверка дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота;
  • проверка на представеният проект за нотариален акт и дали той отговаря на законовите изисквания;
  • проверка дали първата страна е собственик на имота.

     След направените проверки Нотариус Росица Грозева Вулева пристъпва към прочитане на страните съдържанието на проекта за нотариален акт/договор и страните потвърждават пред нотариуса волеизявленията си, отразени в него. Накрая Нотариалният акт/Договора се подписва от страните и от нотариуса. 

     След заверката на документа, на двете страни се предоставя препис.